Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych .Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

 

Formy i rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
 • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka. Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

Rola gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach i stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wchodzą następujące podmioty:

 • Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach,
 • Przedstawiciele Komisariatu Policji w Słomnikach,
 • Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
 • Pedagog szkolny,
 • Kuratorzy Sądowi,
 • Lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słomnikach
 • Przedstawiciel Caritasu w Słomnikach

 

Procedura niebieskiej karty:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Niebieska karta składa się z dwóch części:

Karty A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto i Karty B w której można znaleźć najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.

 

Przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Słomnikach działa Punkt Informacji i Wsparcia Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą

Z porad Punktu może skorzystać każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoby będące świadkami przemocy w rodzinie.

 

W ramach Punktu można bezpłatnie skorzystać z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, socjalnego oraz prawnego:

 • Poradnictwo socjalne i pedagogiczne:
  • Mieszczące się w siedzibie GOPS w Słomnikach.
  • Czynne: poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 15:00.
 • Poradnictwo prawne:
  • Mieszczące się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Słomnikach, ul. Kościuszki 29.
  • Czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 13:00 – 17:00, wtorek 16:00 - 20:00.
 • Poradnictwo psychologiczne:
  • Mieszczące się w Słomnikach, ul. Kościuszki 26 (budynek starej szkoły).
  • Czynne pierwszy piątek miesiąca 15:00 – 19:00.

 

Telefon kontaktowy do GOPS Słomniki (czynny w godzinach urzędowania pracowników socjalnych): 12 388-12-72 wew. 120, 127.